Дерматология

          Дерматологията е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика. 
          От гледна точка на практиката, дерматологията е изключително разнообразна специалност. От една страна тя се занимава с дълбочинното теоретично познаване на болестите на кожата, а от друга навлиза в практическите хирургични техники, необходими за повлияване на кожните тумори.
          Диагностиката на кожните заболявания използва всички възможни техники, с които борави медицинската наука – микробиологини, хисто-патологични, образна диагносика и др.
           През последното десетилетие беше разработено едно ново направление в практическата работа на дерматолозите – естетичната дерматология. Нейните принципи и практика дават възможност за корекция на видимите белези на стареене на кожата чрез използване на съвременните постижения на науката. В тази област се прилагат в практиката както последните технически достижения на медицинската наука, представени от лазерните технологии, така и инжектиране на различни биологично активни и инертни по действието си продукти, които водят до видим обрат в белезите на стареене на кожата.